Zong Internet Settings for Huawei Modem


Zong Mobile Pakistan Internet Settings for Huawei Modem WiFi Dongle

APN Settings for Modem/Dongle

Go to Settings -> Profile Management

Profile Name Zong Internet
APN zonginternet
Access number *99#
User name Blank
Password Blank

 

Zong Internet Settings for Huawei Modem